Likwidacja czy połączenie?

  • 07.02.2020, 08:34 (aktualizacja 07.02.2020, 08:39)
  • MaK
Likwidacja czy połączenie?
Wiele pytań i kontrowersji wzbudziła ostatnia sesja Rady Miejskiej Sierpca. A to za sprawą uchwały RM w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 1 „Słoneczna Jedyneczka”. Na miejscach dla gości zasiedli rodzice przedszkolaków, wychowawcy oraz przedstawiciele związków zawodowych. To był naprawdę trudny temat.

Na wstępie dyskusji przewodniczący Rady Dariusz Malanowski poinformował zgromadzonych, że na ww. temat odbyło się szereg posiedzeń komisji. W trzech z nich uczestniczyli przedstawiciele rodziców. Dariusz Malanowski poinformował, że na obecnym etapie organ prowadzący przedszkole  jest zobligowany wystosować pismo do kuratora oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji placówki. Ewentualna pozytywna opinia kuratora pozwala organowi prowadzącemu przejść do drugiego etapu procedury likwidacji przedszkola. Przewodniczący podkreślił, że uchwała znajdująca się w obecnym porządku obrad jest tylko uchwałą intencyjną.

Argumenty Wydziału Oświaty
Naczelnik Wydziału Oświaty Paweł Zdrojewski podkreślił, że uchwała, nad którą pochyla się Rada, była poddana dogłębnej dwumiesięcznej analizie na spotkaniach zarówno komisji RM, jak i tych z rodzicami. Pan Zdrojewski poinformował o stanie bieżącym wszystkich sierpeckich placówek przedszkolnych. Podkreślił, że sytuacja lokalowa Przedszkola nr 1 jest odmienna od pozostałych placówek. Od 2007 roku, za sprawą przeniesienia z wcześniejszej lokalizacji, zostało ono usytuowane w budynku zajmowanym przez Przedszkole nr 4. 
- Tym samym w jednym budynku mieszczą się dwa przedszkola zarządzane przez dwie panie dyrektorki - zwrócił uwagę naczelnik Wydziału Oświaty. 
Pan naczelnik starał się wykazać pewną asymetrię w obowiązkach ciążących na obu dyrekcjach (m.in. stwierdzając, że większa liczba obowiązków wynikających z „własności budynku” spoczywa na dyrekcji Przedszkola nr 4). Z uwagi na fakt, że pani dyrektor Przedszkola nr 1 na przełomie 2017/2018 roku zdecydowała się na wzięcie urlopu, co zaowocowało jej nieobecnością przez 14 m-cy, a także pewne problemy natury organizacyjnej, które zaczęły się pojawiać po powrocie pani dyrektor, aż po jej rezygnację z funkcji przed upływem kadencji, skłoniły Wydział do podjęcia decyzji o rekomendowaniu połączenia obydwu przedszkoli w jedną placówkę pod dyrekcją jednej osoby, uzupełnianej przez wicedyrektora. U podstaw tej rekomendacji legła chęć usprawnienia zarządzania przedszkolem. Wszystkie argumenty przedstawiamy Państwu w stanowisku miasta, o które poprosiliśmy po sesji.

Druga strona mówi NIE!
Spośród radnych swoje wątpliwości wyartykułowała pani Barbara Gil. Radna twierdziła, że w całej sytuacji nie wzięto pod uwagę samych dzieci, skupiono się zaś na sprawach „dorosłych”.
Przewodnicząca Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 1 pani Anna Goszczyńska zwróciła się z apelem o zachowanie placówki i odstąpienie od zamiaru likwidacji. Jako jeden z wielu argumentów pani Goszczyńska przypomniała, że „Słoneczka Jedyneczka” jest najstarszą miejską placówką z 75-letnią tradycją. Zdaniem przewodniczącej połączenie przedszkoli nie przynosi żadnych korzyści finansowych dla miasta. Nie jest też winą samego przedszkola, że nie posiada swojego lokalu. W 2007 roku przedszkole zostało przeniesione na okres „chwilowy”. 
- My jako rodzice świadomie wybraliśmy Przedszkole nr 1. Od 75 lat przedszkole to ma tylko trzy oddziały i nigdy nie było z tym problemu  - zwróciła się do radnych Anna Goszczyńska.
W imieniu pracowników przedszkola głos zabrała pani Krydzińska, informując, że wszystkie argumenty przedstawione przez naczelnika Wydziału Oświaty zostały odrzucone i obalone (nie podzielił tego zdania pan Zdrojewski). Jeszcze raz zaapelowała o „głosowanie według swojego sumienia”. 
Ostatecznie radni stosunkiem głosów 6 za, 1 przeciw, przy 4 wstrzymujących się podjęli uchwałę ws. zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 1. Co będzie dalej ze Słoneczną Jedyneczką? Będziemy informować Państwa na bieżąco.


ARGUMENTACJA MIASTA

W trakcie XXV Sesji Rady Miejskiej Sierpca została podjęta uchwała w sprawie zamiaru wygaszenia z dniem 31 sierpnia 2020r. Miejskiego Przedszkola nr 1 Słoneczna Jedyneczka. Temat bezsprzecznie wywołuje ogromne emocje. Jakie są zatem przyczyny i uwarunkowania podjętej przez samorząd miejski decyzji? Co będzie oznaczało powyższe rozstrzygnięcie dla dzieci, ich rodziców oraz pracowników Słonecznej Jedyneczki? Przyjrzyjmy się faktom.

DWIE DYREKCJE W JEDNYM BUDYNKU
W Sierpcu działają cztery przedszkola prowadzone przez miasto Sierpc, przy czym sytuacja Miejskiego Przedszkola nr 1 Słoneczna Jedyneczka pozostaje wyraźnie odmienna od pozostałych trzech. O ile bowiem MP nr 2, MP nr 3 i MP nr 4 dysponują własnymi budynkami, o tyle MP nr 1, od 1 września 2007r., gdy ze względów technicznych wyprowadzone zostało ze swojej pierwotnej lokalizacji (budynek dawnego kina Jutrzenka),„gości” w budynku zajmowanym od 1979r. przez Miejskie Przedszkole nr 4 im. Czerwonego Kapturka. 
Tym samym w jednym budynku przy ulicy Kwiatowej 4 istnieją dwa odrębne przedszkola z dwiema osobnymi dyrekcjami. MP nr 1 liczy trzy oddziały po 25 dzieci każdy (łącznie 75 przedszkolaków), natomiast MP nr 4 - cztery oddziały, do których uczęszcza łącznie 100 dzieci. Należy wyraźnie zaznaczyć, iż administratorem obiektu jest MP nr 4, co przekłada się na odpowiedzialność za jego stan techniczny, aktualizowanie dokumentacji technicznej, nadzorowanie terminów okresowych przeglądów technicznych oraz przedmiot kontroli. 
Do zadań wyżej wymienionego przedszkola należy również przygotowywanie posiłków dla wszystkich 175 przebywających w obiekcie dzieci, co znajduje odzwierciedlenie w strukturze zatrudnienia pracowników obsługi obu przedszkoli. MP nr 1 zatrudnia 3 woźne oraz doraźnie pomoc nauczyciela w wymiarze ½ etatu – w sumie 3,5 etatu, a MP nr 4 – 4 woźne, 1 pomoc nauczyciela, 1 kucharkę, 3 pomoce kuchenne oraz 1 robotnika gospodarczego – w sumie 10 osób.

POŁĄCZENIE CZY LIKWIDACJA?
Jak wskazał organ prowadzący, długotrwała nieobecność dyrektor MP nr 1 spowodowana przebywaniem na urlopie dla poratowania zdrowia, a następnie uzupełniającym urlopie wypoczynkowym (od 1 grudnia 2017 do połowy lutego 2019r.), nasilające się problemy ze sprawnym zarządzaniem jednostką, jak również złożona w dniu 27 września 2019 r. przez dotychczasową dyrektor rezygnacja ze stanowiska ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2019r., (kadencja upływała 31 sierpnia 2021r.) spowodowały konieczność przeanalizowania sytuacji Słonecznej Jedyneczki.
W wyniku tej analizy organ prowadzący zaproponował rozwiązanie polegające na włączeniu zasobów MP nr 1 do MP nr 4. Jak podnoszono, wskazane rozwiązanie, przy jednoczesnym braku gotowości objęcia funkcji dyrektora przez przedstawiciela Rady Pedagogicznej MP nr 1, wydało się najrozsądniejsze pod względem organizacyjnym i najbezpieczniejsze dla dzieci uczęszczających do tego przedszkola. Podkreślono, iż połączenie przedszkoli pozwoli na: 
- wyrównanie sytuacji dotyczącej obowiązków dyrektora MP nr 1 oraz dyrektorów pozostałych miejskich przedszkoli,
- usprawnienie procesu kierowania jednostką, w tym zarządzania kadrą pedagogiczną, organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz organizacji dyżurów w czasie ferii letnich,
- poprawę procesu rekrutowania dzieci do przedszkola, m.in. poprzez zwiększenie możliwości tworzenia jednolitych pod względem wiekowym oddziałów,
- integrację pracowników oraz nauczycieli funkcjonujących w jednym obiekcie, ale na przestrzeni blisko trzynastu lat w ramach dwóch odrębnych jednostek,
- wyeliminowanie występujących problemów natury kompetencyjnej,
- funkcjonowanie w gminie i mieście Sierpc trzech porównywalnych pod względem potencjału przedszkoli publicznych (MP nr 2 – 6 oddziałów, MP nr 3- 6 oddziałów, MP nr 4 – 7 oddziałów).

 

SYTUACJA DZIECI, ICH RODZICÓW ORAZ PRACOWNIKÓW SŁONECZNEJ JEDYNECZKI – BEZ ZMIAN
Burmistrz miasta Sierpca zaznaczył, że włączenie zasobów MP nr 1 do MP nr 4, nie będzie oznaczało konieczności zmiany przez dzieci lokalizacji - pozostaną w tym samym budynku, tych samych salach zajęć, pod opieką tych samych pań. Natomiast nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi pozostaną zatrudnieni na takich samych warunkach pracy jak dotychczas.  W ten sposób od 1 września 2020r. zacznie funkcjonować jedno 7 – oddziałowe przedszkole, które połączy doświadczenia kadry oraz dotychczasowy dorobek Słonecznej Jedyneczki oraz Czerwonego Kapturka.
 
CO DALEJ?
Fakt podjęcia przez Radę Miejską Sierpca intencyjnej uchwały w przedmiocie zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 1 Słoneczna Jedyneczka w Sierpcu nie stanowi zamknięcia tego tematu, lecz jest dopiero początkiem procesu włączania zasobów MP nr 1 do MP nr 4. Dopiero teraz rozpoczną się oficjalne działania władz miasta w tym przedmiocie. Zostaną zawiadomione Rady Rodziców i Rady Pedagogiczne zainteresowanych przedszkoli, stanowisko będzie musiał zająć mazowiecki kurator, a następnie ponownie Rada Miejska, która będzie musiała podjąć ostateczną decyzję w sprawie.

MaK

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu SIERPC24 z siedzibą w Sierpcu jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe